اهداف کلی دانشنامه

هدف از تدوین دانشنامۀ مازندران گردآوري همۀ آگاهی موجود درباره مازندران در یک کتاب است. چون این اثر متکی به اسناد و مدارك و آخرین آمارها است، پژوهشگران و خواستاران آگاهی علمی و دست اول درباره مازندران در آن هم چون کتاب مرجع خواهند نگریست و در پژوهش هاي خود به آن استناد خواهند کرد. بنابراین، یکی از مهمترین اهداف دانشنامۀ مازندران آسان کردن کار پژوهشگران و جویندگان آگاهی هاي دقیق درباره مازندران است. چنانکه امروزه در سراسر جهان رعایت می شود، دانشنامه ها در شمار ابزارهاي اطلاع رسانی هستند و رسانه اي خوانده می شود که وظیفه اش دادن آگاهی هاي درست و روزآمد به خواننده است و از هرگونه غرض و شایبه اي که ما یۀ سردرگمی خواننده شود، او را به خطا ببرد و به سمت و سوي دلخواه مؤلف بکشاند، برکنار است. دانشنامه جاي ارزش گذاري و داوري نیست و نباید حتی با کوتاه و بلند کردن عامدانۀ مقالات خواننده را واداشت تا بی آن که متوجه باشد به ارزش گذاري ناگفتۀ مؤلف برسد. گذشته از این دانشنامه برنامه ریزان استان و کشوري را در برنامه هایی که براي توسعه و آبادانی استان طرح ریزي می کنند، یاري خواهد داد، مایۀ ارتقاي فرهنگی استان و آموزش شیوه درست پژوهش به دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه ها خواهد شد، در جوانان انگیزه رقابت پدید می آورد و آنها را تشویق میکند که به کارهاي فرهنگی روي بیاورند. یکی دیگر از سودمندي هاي دانشنامۀ مازندران این است که چون کتاب مرجع در شمار می آید داده هاي آن سند تاریخی خواهد بود و مبناي ارزیابی هاي آینده قرار خواهد گرفت.

بنیان گذاران

بنیان گذاران بنیاد مازندران شناسی انوشه

اهداف و چشم انداز

هدف از تدوین دانشنامۀ مازندران گردآوري همۀ آگاهی موجود درباره مازندران در یک کتاب است. چون این اثر متکی به اسناد و مدارك و آخرین آمارها است، پژوهشگران و خواستاران آگاهی علمی و دست اول درباره مازندران در آن هم چون کتاب مرجع خواهند نگریست و در پژوهش هاي خود به آن استناد خواهند کرد. بنابراین، یکی از مهمترین اهداف دانشنامۀ مازندران آسان کردن کار پژوهشگران و جویندگان آگاهی هاي دقیق درباره مازندران است. چنانکه امروزه در سراسر جهان رعایت می شود، دانشنامه ها در شمار ابزارهاي اطلاع رسانی هستند و رسانه اي خوانده می شود که وظیفه اش دادن آگاهی هاي درست و روزآمد به خواننده است و از هرگونه غرض و شایبه اي که ما یۀ سردرگمی خواننده شود، او را به خطا ببرد و به سمت و سوي دلخواه مؤلف بکشاند، برکنار است. دانشنامه جاي ارزش گذاري و داوري نیست و نباید حتی با کوتاه و بلند کردن عامدانۀ مقالات خواننده را واداشت تا بی آن که متوجه باشد به ارزش گذاري ناگفتۀ مؤلف برسد. گذشته از این دانشنامه برنامه ریزان استان و کشوري را در برنامه هایی که براي توسعه و آبادانی استان طرح ریزي می کنند، یاري خواهد داد، مایۀ ارتقاي فرهنگی استان و آموزش شیوه درست پژوهش به دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه ها خواهد شد، در جوانان انگیزه رقابت پدید می آورد و آنها را تشویق میکند که به کارهاي فرهنگی روي بیاورند. یکی دیگر از سودمندي هاي دانشنامۀ مازندران این است که چون کتاب مرجع در شمار می آید داده هاي آن سند تاریخی خواهد بود و مبناي ارزیابی هاي آینده قرار خواهد گرفت.

تماس با ما

تلفن
01132293303
آدرس
بابل،سبزه میدان، کتابخانه امامزاده یحیی
ایمیل
info@anosheh.org